Candy Sticks

Spieķītis Apelsīns, 20g
Candy stick Orange, 20g
Spieķītis Zemene, 20g
Candy stick Strawberry, 20g
Spieķītis Kola, 20g
Candy stick Cola, 20g
Spieķītis Plūme, 20g
Candy stick Plum, 20g